Subscribe Us

header ads

Δεύτερη ευκαιρία για τη Μαλαματίνα

 


Με την κατάθεση της αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο, λίγα εικοσιτετράωρα πριν φύγει το 2020 -η εκδίκαση έχει ορισθεί για τις 22 Φεβρουαρίου- η οινοποιία Μαλαματίνα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αλλάξει εντός του έτους σελίδα και χέρια και να μεταβιβαστεί στον όμιλο εταιρειών Μάντης. 

Σήμερα το Capital.gr παρουσιάζει τα βασικά σημεία του σχεδίου εξυγίανσης, το ύψος του "κουρέματος” των χρεών, σε πόσα χρόνια θα αποπληρωθούν αυτά, πόσα κεφάλαια θα βάλει ο επενδυτής, δηλαδή ο όμιλος Μάντης, και πότε η εταιρεία θα επιστρέψει στον ενάρετο κύκλο.

Με βάση τη συμφωνι?α εξυγι?ανσης, που έχει τη συναι?νεση των Piraeus SNF DAC, doValue και Εθνικη?ς Τρα?πεζας, καθω?ς και των συνδεδεμε?νων μερω?ν και υπογρα?φεται απο? πιστωτε?ς που εκπροσωπου?ν το 79,1% (79,4% αν συμπεριληφθου?ν και τα συνδεδεμε?να με?ρη) η Μαλαματίνα υπό το νέο καθεστώς θα εμφανίσει καθαρά κέρδη ήδη από τον δεύτερο χρόνο ενώ ο κυ?κλος εργασιω?ν της προβλε?πεται να αυξάνεται σταδιακά με με?σο ετη?σιο ρυθμο? 3%, και να ανε?λθει σε 14,7 εκατ. ευρώ απο? το ενδέκατο έτος. Δηλαδή σε επι?πεδα ο?μοια του 2017 αλλα? χαμηλο?τερα απο? τα επι?πεδα πωλη?σεων προ κρι?σης και πολύ χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 29,2 εκατ. ευρώ που είχε εμφανίσει το 2007. Η νέα εταιρει?α αναμε?νεται να παρα?γει 5,6 εκατ. λι?τρα τελικου? προι?ο?ντος το πρω?το ε?τος λειτουργι?ας της, όγκος ο οποίος θα αυξηθεί στα 7,5 εκατ. λι?τρα απο? το έβδομο έτος, δηλαδή θα πιάσει τα επι?πεδα της περιο?δου 2017-2018. Ενώ ο επενδυτής εκτός της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που θα φθάσει έως το πόσο των 2,3 εκατ. ευρώ, έχει δεσμευθεί να βάλει άλλα 9 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Τι προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης

Με βάση το προτεινο?μενο σχε?διο εξυγι?ανσης προβλε?πεται μεταφορα? στη νε?α εταιρει?α του 23,7% ή 8,5 εκατ. ευρώ, της συνολικη?ς οφειλη?ς, ύψους 35,916 εκατ. ευρώ που έχει σήμερα η οινοποιία σε Τρα?πεζες και λοιπα? ιδρυ?ματα - φορει?ς, δηλαδή σε Piraeus SNF DAC, doValue, Εθνικη? Τρα?πεζα και ABS Metexelixis (Qquant).

Το ποσό θα αποπληρωθεί εντός των πρώτων επτά ετών υλοποίησης του επιχειρηματικου?  σχεδι?ου. Συγκεκριμε?να, η αποπληρωμη? του κεφαλαι?ου προβλε?πεται να πραγματοποιηθει? ως εξη?ς: 

- 1 εκατ. ευρώ εντο?ς 30 ημε?ρων μετα? την ολοκλη?ρωση της συναλλαγη?ς. 

- 1,5 εκατ. ευρώ σε τε?σσερις εξαμηνιαι?ες ισο?ποσες δο?σεις υ?ψους 375 χιλ. ευρώ τα δύο πρώτα έτη. 

- 2,8 εκατ. ευρώ σε οκτω? εξαμηνιαι?ες ισο?ποσες δο?σεις υ?ψους 350 χιλ. ευρώ από το τρίτο έως το έκτο έτος. 

- Και τα υπόλοιπα 3,2 εκατ. ευρώ το έβδομο έτος. 

Ελληνικό Δημόσιο: Σχετικά με το άνοιγμα προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2,582 εκατ. ευρώ στη νε?α εταιρει?α μεταβιβάζεται το 43,4% του ποσού ήτοι τα 1,121 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα αποπληρωθεί σε 240 ισο?ποσες μηνιαι?ες δο?σεις χωρι?ς σε αυτε?ς να επιβα?λλονται το?κοι, προσαυξη?σεις η? λοιπε?ς α?λλες επιβαρυ?νσεις καθ’ ο?σο χρο?νο τηρει?ται η ρυ?θμιση της συμφωνι?ας εξυγι?ανσης. 

Ασφαλιστικοι? Οργανισμοι?: Με βάση το σχέδιο εξυγίανσης στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί το 48,8% της συνολικής οφειλής που είναι 1,104 εκατ. ευρώ. Δηλαδή στη νέα εταιρεία θα μεταβιβαστεί οφειλή 539 χιλ. ευρώ, η οποία θα αποπληρωθεί σε 240 ισο?ποσες μηνιαι?ες δο?σεις χωρι?ς σε αυτε?ς να επιβα?λλονται το?κοι, προσαυξη?σεις η? λοιπε?ς α?λλες επιβαρυ?νσεις.  

Προσωπικο?: Οι υποχρεω?σεις προς το προσωπικο? ανε?ρχονται συνολικα? σε 141 χιλ. ευρώ, των οποι?ων η ικανοποι?ηση δεν επηρεα?ζεται απο? τη Συμφωνι?α και θεωρου?νται μη θιγο?μενες οφειλε?ς στη Συμφωνι?α. 

Τι μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία και τι όχι

Στη νέα εταιρεία που θα αναλάβει να "τρέξει” την εξυγίανση της Οινοποιίας Μαλαματίνα, μεταβιβα?ζεται το συ?νολο των στοιχει?ων του Ενεργητικου? της πε?ραν των κτηριακω?ν εγκαταστα?σεων και του μηχανολογικου? εξοπλισμου? του οινοποιει?ου της Ριτσω?νας, του αεροσκα?φους, των απαιτη?σεων απο? συνδεδεμε?να με?ρη, ιδρυτικα? με?λη και με?λη Δ.Σ. καθω?ς και της απαι?τησης απο? την κα Μπατζα?κα Μαρι?α (χη?ρα Ιων. Μπατζα?κα). Επιπλε?ον μεταβιβα?ζονται δυ?ο ακι?νητα ιδιοκτησι?ας του εγγυητη? κ. Κ. Μαλαματι?να, το ιδιο?κτητο ακι?νητο στο Πανο?ραμα Θεσσαλονι?κης για το οποι?ο ε?χει εγγραφει? προσημει?ωση υπε?ρ της Εθνικη?ς Τρα?πεζας, και ε?νας αγρο?ς στην περιοχη? της Ασωπι?ας Βοιωτι?ας, ο οποι?ος αποτελει? με?ρος εγκατα?στασης της. 

Στη νέα ετιαρεία δεν μεταβιβάζονται οι κτηριακε?ς εγκαταστα?σεις και ο μηχανολογικο?ς εξοπλισμο?ς του οινοποιει?ου της Ριτσω?νας, καθώς αποτελου?ν εξασφαλι?σεις, με?ρος των μη μεταφερο?μενων υποχρεω?σεών της προς την Piraeus SNF DAC. Οι εν λο?γω υποχρεω?σεις θα εξοφληθου?ν δια μεταβιβα?σεως των προαναφερθε?ντων περιουσιακω?ν στοιχει?ων στην Piraeus SNF DAC η? σε εταιρι?α ειδικου? σκοπου? συμφερο?ντων της. 

Επιπλε?ον, οι κτηριακε?ς εγκαταστα?σεις ιδιοκτησι?ας του εγγυητη? κ. Κ. Μαλαματι?να και συγκεκριμε?να του ακινη?του επι? της Εθνικη?ς Οδου? Κατερι?νης / Εχεδω?ρου- Καλοχωρι?ου αποτελου?ν εξασφαλι?σεις με?ρος των μη μεταφερο?μενων υποχρεω?σεων της εταιρείας προς την Piraeus SNF DAC. Οι εν λο?γω υποχρεω?σεις θα εξοφληθου?ν δια μεταβιβα?σεως στην Piraeus SNF DAC η? σε εταιρι?α ειδικου? σκοπου? συμφερο?ντων της. 

Ποια είναι η Μαλαματίνα

Η Μαλαματίνα, τα τελευταία χρόνια λόγω ενδοοικογενειακών διενέξεων αλλά όχι μόνο εξαιτίας αυτών έχει απολέσει σημαντικό κομμάτι της αγοράς, ενώ έχει φορτωθεί ζημιές και υπέρογκα χρέη. 

Μόνο την περιόδο 2013-2019 έχασε το 40% του τζίρου της ενώ την τελευται?α τριετι?α 2017 – 2019, ο κυ?κλος εργασιω?ν της συρρικνω?θηκε κατα? 1,1 εκατ. ευρώ. Την τελευται?α τριετι?α ε?χει επιβαρυνθει? με προ?στιμα κατο?πιν φορολογικω?ν ελε?γχων για προηγου?μενες χρη?σεις υ?ψους 2,1 εκατ. ευρώ, το ανεξο?φλητο υπο?λοιπο των οποι?ων τον Δεκέμβριο του 2019 ήταν 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός της ξεπερνά τα 36,2 εκατ. ευρώ, και η συσσω?ρευση υποχρεω?σεων προς προμηθευτε?ς, Ελληνικο? Δημο?σιο και Ασφαλιστικου?ς Οργανισμου?ς τα 10 εκατ. ευρώ. Τα ι?δια κεφα?λαια είναι αρνητικα? 10,4 εκατ. ευρώ ως αποτε?λεσμα των συσσωρευμε?νων ζημιογο?νων αποτελεσμα?των ενώ οι απαιτη?σεις απο? συνδεδεμε?να με?ρη ανε?ρχονται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Οι εν λο?γω απαιτη?σεις αφορου?ν κυρι?ως αναλη?ψεις απο? το ταμει?ο της εταιρει?ας καθω?ς και διατραπεζικε?ς μεταφορε?ς χρημα?των απο? τους τραπεζικου?ς λογαριασμου?ς της σε πρω?ην με?λη του Δ.Σ. και σε υπαλλη?λους ελλει?ψει παραστατικω?ν που να τις αιτιολογου?ν υ?ψους 7,4 εκατ. ευρώ.

Η διοι?κησή της ε?χει καταθε?σει αγωγη? κατα? της μετο?χου, κας Αικατερι?νης Τια?λιου, για αξι?ωση με?ρους του προαναφερθε?ντος ποσου?. Η τελεσι?δικη δικαστικη? απο?φαση εκκρεμει?. Επίσης υπάρχει απαι?τηση 3,1 εκατ. Ευρώ απο? την "Κ. Μαλαματι?νας Α.Ε.Β.Ε.", συνδεδεμε?νη εταιρει?α, η οποι?α δεν ασκει? εμπορικη? δραστηριο?τητα και επιβαρυ?νεται με τραπεζικο? δανεισμο? 10,4 εκατ. ευρώ, τον οποι?ο διαχρονικα? εξυπηρετει? με?σω χρηματικω?ν καταβολω?ν και ενισχυ?σεων απο? την εταιρει?α. 

Σήμερα ο Κωνσταντίνος Μαλαματίνας ελέγχει το 41,6% της "Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ” και το 36,6% της Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ και η Αικατερίνη Μαλαματίνα, το γένος Τιάλιου είναι κάτοχος του 19,5% της Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ και του 40,7% της Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ. Η Κ. Μαλαματίνας ΑΕΒΕ με τη σειρά της ελέγχει το 38,9% της Ε. Μαλαματίνας & Υιός ΑΕΒΕ η οποία κατέχει το 22,7% της Κ. Μαλαματίνας. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια